کشته شدن 17 نیروی ویژه لیبی در درگیری با انقلابیون ...