سامسونگ و سامسونت چمدان هایی با قابلیت رهگیری ماهواره ای می سازند