ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد روندی افسار گسیخته دارد