آموزش و پرورش دیپلم فلج تحویل می دهد/طرفدار ازدواج دبیرستانی هستم