علامه مصباح: پیشرفت علم در گرو تضارب آراء و نقد و بررسی بدور از تعصب است/ غیر ضروریات را نبايد مبناي تع