سه هزار و 500 دستگاه کارتخوان در نمایشگاه امسال نصب می شود