هاشمی: شرایط سران فتنه آن طوری که در اخبار می گویند بد نیست