سال گذشته 4 هزار و 69 پرونده در اجراي احکام کيفري سمنان مختومه شدند