جزئیات جدید از مسکن اجتماعی/ ۳۰ هزار مسکن برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته‌امداد