اعمال سیاست‌های مناسب می‌تواند با بحران آب مقابله کند