هیچ منطقی نحوه تقسیم اعتبارات خشکسالی در استان اصفهان رانمی‌پذیرد