معاون شهردار اهواز: برخی خانه های قدیمی این شهرمرمت و به نگارخانه تبدیل می شود