مبارزه با موش صحرایی در سطح ۱۶۶ هکتار از بیابان های جرقویه سفلی