ساخت پل Eshima Ohashi در ژاپن که شبیه به یک ترن هوایی می باشد