انسان و جهان دردناک امروز به روایت روزنامه نگار در تبعید