عضو شورای شهر بوشهر: حفاری خیابان های این شهر ساماندهی شود