الشرق الاوسط: نجات 116 مهاجر غیر قانونی در سواحل لیبی