هر کس برای ظهور امام زمان وقت تعیین کند دروغگو است/ برای مذاکره کنندگان مشکل درست نکنید