سازمان تأمین اجتماعی همراه با دولت در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است