کوهنوردان جهرمی گرفتار شده در ارتفاعات اورست به میهن بازگشتند