ورود خودروها به حریم پیاده روها در زنجان، جان عابرین را تهدید می کند