استخدام کارمند واحد فرهنگی،سرپرست استخر و ناجی آقا