روایت تصویری خبرگزاری دولت از اعتراض دانشجویان به هاشمی