موسیقی برای هیچ دولت و سازمانی اولویت اصلی نیست/ راک یک فلسفه است