ضرورت کاهش قیمت محصولات معدنی جهت رقابت در بازار بین المللی