تکمیل پتروشیمی گچساران نیازمند 25 هزار میلیارد ریال اعتبار است