معامله بیش از 10 هزار مگاوات ساعت برق در بورس انرژی