برگزاري سومين همايش سراسري قطب هاي علمي در دانشگاه اصفهان