لزوم استفاده از پیمان‌های دوجانبه بانک های مرکزی در منطقه آسیا و اقیانوسیه