حرکت سیاسی دانشجویان در چارچوب نظام به نفع دانشگاه است