تذکر کتبی به مربی پرسپولیس و محرومیت برای بازیکن جنجالی قرمزها