گرگی در منطقه رها نکرده ایم ، کمبود آذوقه علت هجوم گرگ ها به روستاهاست