بازیکن خارجی پتروشیمی 10 دقیقه بعد از بازی به سالن رسید!