3500 دستگاه پایانه فروشگاهی در نمایشگاه کتاب نصب می‌شود