تلاش برای بهسازی و ساماندهی نیروها در آموزش و پرورش/تعامل با مردم ، محور است