تصور می‌کردیم برنده مزایده هستیم/ مشخص نیست در مزایده چهارم باشیم