نحوه پرداخت جریمه خدمت سربازی تشریح شد/ 288 هزار ثبت نام برای پرداخت جریمه غیبت سربازی