توضیحات شهرداری منطقه یک درباره «کوچه خواری پروژه جدید در پایتخت»