نصب و راه اندازی 3 هزار دستگاه کارتخوان در نمایشگاه کتاب تهران