ایران و اروپا نگارش متن پیش نویس توافق را از سر می گیرند