نوشهر شهرستانی با نیروهای مستعد در حوزه فرهنگ و هنر است