اطلاعیه شرکت بهنام پیشرو کیش پس از تایید نشدنش در مزایده پرسپولیس