گزارشی از خانه هال لوکس و اشرافی تهرانی ها؛ از پنت هاوس تا هواپیماهای خصوصی در خانه!