شجریان در ارکستر ملی، شایعه‌ای که خیلی زود رنگ باخت