دانش آموزان تلاش مقدس در برابر تهاجم نرم دشمنان را سرلوحه کار خود قرار دهند