هفته عقیدتی سیاسی فرصتی برای تبیین اندیشه های شهید مطهری است