واکنش نایب رییس کمسیون اینترنت نصر تهران به کیفیت پایین اینترنت: حجم پهنای باند اینترنت پاسخگوی میزا