جوانفکر: شکایتم را از توکلی پس گرفتم / او را به دادگاه عدل الهی سپردم