رئیس انجمن متخصصان داخلی: زیر خط فقر زندگی می‌کنیم!