سامانه آبیاری تحت فشار در مزارع و باغ های عجب شیر اجرا می شود